• Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 12) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 12) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 12 bao gồm các tác phẩm được V.I.Lê nin viết từ tháng mười năm 1905 đến tháng tư năm 1906, vào thời kỳ phát triển cao nhất của cuộc cách mạng dân chủ-tư sản lần thứ nhất ở Nga, những tác phẩm của Lênin nói về sử củng cố Đảng vô sản và việc phát triển hoạt động của Đảng trong những điều kiện mới, do cao trào CM đề ra.

   364 p dainam 24/12/2014 209 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 9) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 9) - NXB Chính trị Quốc gia

  Những tác phẩm trong tập 9 đã phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của phái bôn-sê-vích đứng đầu là V.I.Lê nin, với phái men-sê-vích nhằm củng cố Đảng Mác-xít cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời nói lên vai trò tiên phong của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình của cuộc cách mạng ở Nga.

   381 p dainam 24/12/2014 224 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 8) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 8) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung chính trong tập 8 đi sâu vào phân tích thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh ác liệt của những người bôn-sê-vích chống bọn men-sê-vích sau Đại hội II của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga.

   423 p dainam 24/12/2014 197 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 7) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 7) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung chính trong tập 7 thể hiện những tư tưởng có liên quan đến cuộc đấu tranh để thành lập ở nước Nga một Đảng Mác-xít cách mạng, cương lĩnh, nguyên tắc tổ chức của Đảng về thống nhất những tổ chức cách mạng-dân chủ Nga thành một Đảng duy nhất.

   401 p dainam 24/12/2014 209 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 6) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 6) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung chính của tập 6 là những luận chứng và phát triển một cách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới, những tư tưởng của C.Mác và Ph.Awngghen về Đảng, phát triển những nguyên lý của học thuyết về Đảng kiểu mới, Đảng cách mạng vô sản và các tài liệu để thảo cương lĩnh Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga.

   395 p dainam 24/12/2014 218 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 5) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 5) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung chủ yếu trong tập 5 trình bày tác phẩm chính của V.I.Lê nin viết trong thời gian nói về xây dựng Đảng Mác-xít về cách mạng ruộng đất, kịch liệt đấu trang với bọn vô chính phủ, định ra sách lược với phái tự do và quan trọng là chỉ ra triển vọng tương sáng cho phong trào cách mạng Nga.

   344 p dainam 24/12/2014 207 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Các tác phẩm trong tập 4 được V.I.Lê nin viết trong thời gian hoạt động khẩn trương cho việc xây dựng một Đảng vô sản kiểu mới, vạch ra những nguyên tắc cơ bản của cương lĩnh đảng và đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại ở Nga trên trường quốc tế.

   371 p dainam 24/12/2014 291 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 3) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 3) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung của tập 3 không những là đòn nhằm đánh bại về mặt tư tưởng chủ nghĩa dân túy và những người Mác-xít hợp pháp, mà còn chứng minh hùng hồn rằng, con đường duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc là con đường cách mạng tiến lên CNXH.

   608 p dainam 24/12/2014 198 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 2) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 2) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung chính của tập 2 là tác phẩm trình bày các tư tưởng chủ yếu của chủ nghĩa Mác, những tác phẩm nghiên cứu nhiệm vụ của những người Mác-xít Nga, những tác phẩm về kinh tế và một số tác phẩm viết cho độc giả là công nhân.

   440 p dainam 24/12/2014 202 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 1) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 1) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung tập 1 đi sâu phân tích, theo quan điểm mác-xít chế độ kinh tế-xã hội đất nước vào cuối thế kỷ XIX, xác định những nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng dân chủ-xã hội Nga, trong đó có nhiệm vụ phải thành lập một đảng mác-xít ở Nga.

   440 p dainam 24/12/2014 209 2

 • Ebook Cú sốc tương lai (Phần 1) - NXB Thanh niên

  Ebook Cú sốc tương lai (Phần 1) - NXB Thanh niên

  Tác phẩm đã miêu tả, phân tích và nhận định về xã hội trong khung cảnh những đổi thay đến mức kỳ lạ, làm đảo lộn lối sống, cách nghĩ của con người từ xưa đến nay; rút ra những nhận định và đặc điểm của thời đại mà chúng ta đang sống. Mời các bạn cùng đọc ebook này với phần 1 sau đây.

   149 p dainam 18/12/2014 216 2

 • Ebook Cú sốc tương lai (Phần 2) - NXB Thanh niên

  Ebook Cú sốc tương lai (Phần 2) - NXB Thanh niên

  Tác phẩm đã miêu tả, phân tích và nhận định về xã hội trong khung cảnh những đổi thay đến mức kỳ lạ, làm đảo lộn lối sống, cách nghĩ của con người từ xưa đến nay; rút ra những nhận định và đặc điểm của thời đại mà chúng ta đang sống. Mời các bạn cùng đọc ebook này với phần 1 sau đây.

   183 p dainam 18/12/2014 206 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số